วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


อินเทอร์เน็ต  
1. อินเทอร์ (Inter) คือ ระหว่าง หรือท่ามกลาง 


2. เน็ต (Net) คือ เครือข่าย (Network)


อินเทอร์เน็ต (Internet) 

คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก 
คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย
คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย 
คือ เครือข่ายของเครือข่าย